دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو در رتبه بندى بريتانى جايگاه خود را تقويت كرد

19 октября 2017

دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو در رتبه بندى بريتانى جايگاه خود را تقويت كرد

ساليانه موسسه بريتانى Quacquarelli Symonds (QS) دانشگاه هاى ٢٠ كشور در حال رشد اوروپا و آسياى ميانه مورد دادن رتبه بندى قرار مى دهد تا در نتيجه رتبه بندى بهترين دانشگاه ها QS EECA University Rankings درست كند.

 امسال دانشگاه دولتى زبانشناسى مسكو جايگاه خود را ٧ مقام بالاتر گرفته و ١٣٤ جايگاه را در اين رتبه بندى كسب كرده. ٣٠٠ دانشگاه هاى معتبر در منطقه كه ٩٧ در روسيه قرار دارد در سال ٢٠١٧ در رتبه بندى قرار گرفتند. ارزشيابى دانشگاه ها بر اساس ٩ ملاك انجام شد اعم از اعتبار علمى، اعتبار ميان كارفرما، تناسب استادان و دانشجويان، درصد استادان خارجى، درصد دانشجويان خارجى، نقل قول علمى، درصد كارمندان با درجه و كارآيى پايگاه اطلاعرسانى.