دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو - برندگان جوایز آزمون حقوق بین الملل ف. جسوپ در مسکو

26 февраля 2019

دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو - برندگان جوایز آزمون حقوق بین الملل ف. جسوپ در مسکو


تیم موسسه حقوق بین الملل و دادگری دانشگاه دولتی زبان شناسی مسکو در مرحله مقدماتی آزمون حقوق بین الملل موفق به کسب مقام سوم شد. بدین ترتیب این تیم می تواند روسیه را در مرحله بین المللی آزمون در واشینگتن (شهرستان کلمبیا) معرفی کند.