REMA انتشارات

انتشارات REMA نسل جدید فعالیت انتشاراتی دانشگاه که از سال ۱۹۴۰ در این ذانشگاه شروع شد. در دهه ۷۰ جزوه های آموزشی برای اساتید و دانشجویان به چاپ می رساند. در سال ۲۰۰۵ اسم امروزه انتشارات REMA است.

کتاب های  و جزوه های که در انتشارات REMA به چاپ رسیده در مغازه دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو فروخته می شود.