Встреча с преподавателем грузинского языка Бигвава Фатмани Резоевной

11 декабря 2019
В продолжение проекта, который знакомит студентов с языками стран СНГ и ближнего
зарубежья и инициирован кафедрой языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья, у
студентов 4 курса направления «Политология», изучающих украинский язык, состоялась
встреча с преподавателем грузинского языка. Вместе с Фатмани Резоевной они выяснили
отличия грузинской грамматики от украинской, а также погрузились в историю древнего
грузинского языка.
Оказывается, в грузинском отсутствует категория рода, а формой глагола можно
выразить сложные дополнительные оттенки, отсутствуют заглавные буквы, а вместо
предлогов используются послелоги. Интересно, что в грузинском не бывает безглагольных
предложений и используется глагол «есть» как “to be” в английском.
Но не только грамматикой был очерчен интерес студентов. Будущие политологи
вместе с преподавателем обсудили религию и традиции Грузии, некоторые вопросы
политики, взаимоотношения с Россией и выяснили, что такое грузинское экономическое
чудо.
А «под занавес», конечно же, выучили несколько слов на грузинском.

Зустріч із викладачем грузинської мови Бигвава Фатмані Резоївною

У продовження проекту, який знайомить студентів із мовами країн СНД і ближнього
зарубіжжя та ініційованого кафедрою мов і культур країн СНД і ближнього зарубіжжя, у
студентів 4 курсу напряму «Політологія», які вивчають українську мову, відбулася зустріч із
викладачем грузинської мови.
Разом із Фатмані Резоївною вони з'ясували відмінності грузинської граматики від
української, а також занурилися в історію стародавньої грузинської мови.
Виявляється, в грузинській мові відсутня категорія роду, а формою дієслова можна
передати складні додаткові відтінки, такж відсутні великі літери, а замість прйменників
використовуються післялоги. Цікаво, що в грузинській не буває бездієслівних речень і
використовується дієслово "є" як "to be" в англійській.
Але не тільки граматикою був окреслений інтерес студентів. Майбутні політологи
разом із викладачем обговорили релігію і традиції Грузії, деякі питання політики, взаємини з
Росією і з'ясували, що таке грузинське економічне диво.
А «під завісу», звичайно ж, вивчили кілька слів грузинською.


Возврат к списку

Система Orphus